logo_twitter.png logo_facebook.png instagram.jpg pinterest.jpg

Wat zijn de regels omtrent aansprakelijkheid?


  • De organisatie en locatie zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan of van uw producten en persoonlijke eigendommen gedurende de BakfietsSale.

  • De deelnemer neemt op eigen risico deel aan de BakfietsSale en dient hiervoor eventueel zelf een verzekering af te sluiten.

  • De organisatie is niet aansprakelijk voor inkomstenderving door slecht weer, een lage bezoekersopkomst, een 'slechte' standplaats of afgelastingen van hogerhand.

  • De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen in de aangeboden waar. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.

  • De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.

  • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie ook.

  • De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.

  • Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.

Desalniettemin zullen zowel organisatie als locatie er alles aan doen om het evenement succesvol te maken en naar tevredenheid van alle betrokken partijen.